Kaip tapti profesinės sąjungos nariu

Prokurorų profesinės sąjungos (toliau-Profesinės sąjungos) nariais gali būti prokurorai. Profesinės sąjungos narius priima ir atleidžia Profesinės sąjungos taryba paprasta balsų dauguma.

Profesinės sąjungos narys turi teisę:
Rinkti ir būti išrinktas į visus Profesinės sąjungos renkamus organus.
Dalyvauti Profesinės sąjungos narių visuotiniuose susirinkimuose, kreiptis į visus
Profesinės sąjungos renkamuosius organus, gauti iš jų informaciją ir viešai vertinti
jų veiklą.
Naudotis kitomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis Profesinės sąjungos
nariams.
Nutraukti ar sustabdyti narystę Profesinėje sąjungoje.
Nemokamai gauti teisines paslaugas, kilus ginčams su darbdaviu dėl darbo.

Profesinės sąjungos narys privalo:
Laikytis Profesinės sąjungos įstatų, jos organų teisėtų sprendimų.
Reguliariai mokėti nario mokestį.
Aktyviai dalyvauti Profesinės sąjungos veikloje.

Norintys įstoti į Prokurorų profesinę sąjungą gali kreiptis (prašymo forma pridedama) į bet kurį Tarybos narį.

Tam, kad Prokurorų profesinė sąjunga galėtų įgyvendinti numatytus tikslus bei keliamas užduotis būtinas aktyvus visų mūsų dalyvavimas. Šiuo metu numatytas mėnesinis nario mokestis : pirmą mėnesį - 30 eurų (stojamasis), o kitus - 7 eurai. Toks mokesčio dydis pasirinktas dėl to, kad tik finansiškai stabili profsąjunga gali tinkamai atstovauti savo narius tiek teismuose, tiek tenkinti kitus socialinius interesus. Mokesčio dydis nustatomas visuotinio susirinkimo metu.

Tik aktyvus mūsų dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje padės įgyvendinti numatytus tikslus bei iškeltus uždavinius ginant prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir teisėtus interesus, bei prokuratūros autoritetą ir prestižą.

Atsisiųsti prašymo įstoti į profesinę sąjungą formą - spausti čia

Atsisiųsti prašymo formą buhalterijai dėl nario mokesčio išskaičiavimo kas mėnesį - spausti čia