II-asis Prokurorų profesinės sąjungos susirinkimas

PROKURORŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMAS „GUOSTOJE“

Bendra

2011 m. spalio 15 d. prokurorų ar jų šeimos narių vairuojami automobiliai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Kėdainių, Trakų, Ukmergės, Biržų, Utenos, Zarasų ir kitų miestų ir miestelių, suko į Prienų rajoną, į Stakliškes, prie Guosto ežero, kur nuo 12.00 val. „Guostos“ kaimo seklyčioje buvo organizuojamas II visuotinis Prokurorų profesinės sąjungos suvažiavimas.

Nei spaudžiantis šaltukas, nei klaidus kelias aplink ežerą, geros susirinkusiųjų nuotaikos netemdė. Įpusėjęs auksaspalvis, raudonlapis rudenėlis taip pat kėlė gerą ūpą, lepindamas paežerę ir visą sodybą auksinės saulės spinduliais.

Registracija ir dalyvių registracija pagal iš anksto sudarytus sąrašus, nei vienam neleido ilgiau užsibūti prie taip vadinamos „registratūros“. Didžiausias susibūrimas vyko prie kvapnios kavos ir arbatos puodelių.

Lygiai 13.00 val. visus susirinkusius pirmininkas Stasys Kasiulis pakvietė prokurorus – profesinės sąjungos narius į kaimo sodybos seklyčią darbotvarkėje numatytų klausimų svarstymui. Tuo tarpu su prokurorais atvykę šeimos nariai grožėjosi rudeniška gamta, turėjo proga ežere paplaukioti vandens dviračiais, vaišintis sodo gėrybėmis.

PPS pirmininkas S. Kasiulis pasveikino visus atvykusius ir palinkėjo konstruktyvaus bei produktyvaus darbo šio visuotinio susirinkimo metu.

DSCF0569Kvorumo patikrinimui buvo registruoti atvykę prokurorai bei suskaičiuotos atvykusiųjų turimos balsavimo perleidimo sutartys. Esant kvorumui darbotvarkė buvo papildyta dviem klausimais, papildomai įtraukiant klausimą dėl buvusių prokurorų, kurie šiuo metu yra pensijoje, įstojimo į profsąjungą ir dėl galimo bendradarbiavimo su Apylinkių teismų teisėjų asociacija.

Buvo pateiktas pasiūlymas išbraukti pirmąjį svarstymui pateiktą klausimą darbotvarkėje, t.y. nesvarstyti klausimo dėl Tarybos atstatydinimo. Nariai klausė Tarybos narių, kodėl šis klausimas apskritai keliamas. Taip pat išreiškė nuomonę, kad niekas netrukdo patiems Tarybos nariams atsistatydinti, o kiekvieno susirinkimo metu šio klausimo nekelti. Pirmininkas S. Kasiulis į tai atsakė, kad savo noru atsistatydinti neketina, jaučia atsakomybę už profesinės sąjungos veiklą. Pagal įstatus Tarybai priklauso 3-jų metų kadencija, pirminės sudėties Taryba ir turėtų pabaigti savo kadenciją. Tačiau šis klausimas keliamas dėl to, kad jeigu yra manančių kitaip, jie turėtų išreikšti savo nuomonę balsavimu. Tai būtų kaip ir pasitikėjimo Taryba patikrinimas. Tarybos narys J. Laucius įsiliedamas į šią diskusiją pabrėžė, kad šio klausimo įtraukimas į darbotvarkę įtrauktinas ir dėl to, kad visuomenėje suformuota klaidinga nuomonė, kad tai yra tik vadovaujančiųjų prokurorų profesinė sąjunga. Tuo labiau, kad šios pirmosios Tarybos niekas demokratine tvarka nerinko, galbūt būtų norinčių kažką iš narių Taryboje pakeisti. Niekada nėra vėlu pasitikrinti pasitikėjimą demokratiniu būdu. Taip pat galbūt baigsis viešoje erdvėje pasisakymai, kad tai yra tik vadovaujančiųjų prokurorų profsąjunga susirinkusi ginti „klaninius interesus“. S. Kasiulis pabrėžė, kad praėjusio visuotinio susirinkimo metu klausimas dėl Tarybos atstatydinimo nebuvo įtrauktas į darbotvarkę ir nebuvo svarstytas. R. Bradūnas palaikė nuomonę, kad šį klausimą būtina svarstyti nesileidžiant į diskusijas, kadangi pasitikrinimas demokratiniu būdu yra tik sveikintinas dalykas.

Svarstant pirmininko ir Tarybos atstatydinimo klausimą, buvo išreikšta nuomonė, kad dėl Tarybos atstatydinimo balsuoti net nereikėtų, kadangi Taryba dirba gerai, stengdamasi įgyvendinti savo pagrindinius uždavinius.

DSCF0462S. Kasiulis pažymėjo, kad klausimas dėl Tarybos atstatydinimo iš pačios Tarybos nebus keliamas trejus metus, iki šios Tarybos kadencijos pabaigos, t.y. iki 2014 m. vasario mėn. 11 d., todėl siūlo labai rimtai šį klausimą apsvarstyti.

Vykstant balsavimui už Tarybos atstatydinimą balsavo tik 1 narys, 5 susilaikė, o visi kiti balsavo prieš, taip išreikšdami pritarimą esamos Tarybos sudėčiai ir darbui.

Visuotinis narių susirinkimas nutarė PPS pirmininko ir Tarybos neatstatydinti.

Svarstant klausimą dėl prokurorų padėjėjų priėmimo į profesinę sąjungą, buvo išsakytos mintys, kad stojantys į profesinę sąjungą asmenys neturėtų kelti išankstinių sąlygų ir toks apsisprendimas turi būti ne finansinis, o idėjinis.

Pirmininko pavaduotojas Julius Rėksnys pažymėjo, kad vadovaujantis Profesinių sąjungų įstatymo 1 str. 3 d. – darbdavys ir jo įgaliotas atstovas negali būti jo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje veikiančių profesinių sąjungų nariu. Ši vieta kuriant Prokurorų profesinės sąjungos įstatus buvo svarstyta ir apspręsta, kad įstojus ir prokurorų padėjėjams nebūtų teisinių normų susikirtimo. Prokurorų padėjėjų, kaip ir pačių prokurorų, darbdavys yra generalinis prokuroras (ar jo pavaduotojai). J. Rėksnys taip pat išreiškė mintį, kad prokurorų padėjėjų problemas galima kelti ir bandyti spręsti ir jų nepriėmus nariais. Tai galima būtų daryti iš prokurorinės pusės.

Pasiūlius balsuoti dėl prokurorų padėjėjų priėmimo į Prokurorų profesinę sąjungą – „už“ balsavo – 15, susilaikė – 8, visi kiti balsvo „prieš“, tad nutarta prokurorų padėjėjų į Prokurorų profesinę sąjungą nepriimti.

Svarstant buvusių prokurorų, dabar esančių pensijoje, įstojimo į profsąjungą galimybę bei įstatų keitimą dėl šios aplinkybės, S. Kasiulis pasiūlė šį klausimą svarstyti, kai bus priimtas atitinkamas įstatymas, nes kol kas galimybės priimti buvusius prokurorus į profesinę sąjungą nėra.

DSCF0496

Po balsavimo, kai nei vieno nebuvo „už“, 4 susilaikė, visiems kitiems balsavus „prieš“ nutarta nepriimti buvusių prokurorų (dabar esančių pensijoje) į Prokurorų profesinę sąjungą ir įstatų dėl šios aplinkybės nekeisti.

S. Kasiulis pristatė pagrindines veiklos kryptis, akcentuodamas apylinkių ir apygardų prokurorų atlyginimo koeficientų kilimo būtinybę. Pažymėjo, kad PPS nuo pat įsikūrimo pradžios kėlė klausimą dėl prokurorų socialinių garantijų, tame tarpe ir darbo užmokesčio, didinimo. Iš pradžių generalinis prokuroras į tai atsakydavo, kad „ne laikas kalbėti apie socialines garantijas“. Tik nuolatinis šio klausimo kėlimas, išsakytos nuomonės, kad panaikinus apylinkės prokuratūras, nuo 2012 m. sausio 1 d. visi buvę apylinkių prokurorai turi gauti atlyginimą pagal esamą apygardos prokurorų vienodą koeficientą, nes priešingu atveju gali prasidėti daug teismo procesų, o taip pat ir kanclerės Gertrūdos Tumelienės darbas pagrindžiant galimybę apylinkės prokurorams kelti atlyginimo koeficientą iki apygardos prokuroro koeficiento, leido teikti įstatymo projektą dėl koeficientų didinimo. Ateityje profsąjunga yra numačiusi imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų suvienodinti prokurorų ir teisėjų atlyginimai. Planuojama teikti pasiūlymus svarstant 2013 m. biudžetą. Taip pat pastebėtina, kad PPS yra numačiusi eilę veiksmų, kad šis įstatymo projektas būtų priimtas.

S. Kasiulis kalbėdamas apie profesinės sąjungos įstatymų iniciatyvos teisę nurodė, kad įstatymų iniciatyvos teise profsąjunga per mažai naudojasi, todėl siūlo diskusiją dėl profsąjungos veiklos gerinimo šitoje srityje išsakant savo pasiūlymus ir pastabas.

R. Bradūnas pažymėjo, kad Tarybos nariai tikrai daug vaikščiojo po įvairius komitetus, tarėsi, derino. Tačiau paminėjo, kad nėra taip paprasta bendrauti su politikais, juos įtikinti.

D. Tursienė pasiūlė aktyviai visiems PPS nariams su politikais bendrauti savo regionuose vis keliant problemas ir vis skatinant imtis spręsti prokurorams aktualias problemas.

Susirinkimo metu pritarta bendradarbiavimo su Apylinkių teismų teisėjų asociacija stiprinimui.

DSCF0597Po susirinkimo, pirmininkas visus narius pakvietė bendrai nuotraukai, taip pat pasiūlė nesiskirstyti namo, o dar pabendrauti tarpusavyje, susipažinti su šeimos nariais, pasidalinti savo mintimis neformalioje aplinkoje.

Tolimesnio bendravimo metu, buvo išreikšta vieninga nuomonė, kad Prokuratūros dienos proga, į „Guostą“ reikia sugrįžti ne tik profesinės sąjungos nariams, bet ir sukviesti visus norinčius prokuratūros darbuotojus. Tik vieningas prokurorų bendravimas gali leisti pasiekti gerų rezultatų ginant savo profesines, darbo, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus savo interesus, prisidėti prie prokuratūros gero vardo visuomenėje stiprinimo.

DSCF0441

Daugiau nuofotaukų iš prokurorų susirinkimo Guostoje žiūrėkite nuotraukų galerijoje.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.