Kreipimasis į Generalinį prokurorą - Dėl prokurorų etatų panaikinimo apylinkių prokuratūrose Nr. R-30

PROKURORŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui                                                      2011-07-11 Nr. R-30

Dariui Valiui

Rinktinės g. 5 A

01515 Vilnius

DĖL PROKURORŲ PAREIGYBIŲ ETATŲ PANAIKINIMO APYLINKIŲ PROKURATŪROSE    

2011 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro D.Valio įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos

prokuratūros prokurorų pareigybių etatų“ Nr. I-117 nuo 2011 m. gegužės 11 d. buvo panaikinti du Kauno miesto apylinkės prokuratūroje prokuroro pareigybės etatai, vienas Kauno rajono apylinkės prokuratūroje prokuroro pareigybės etatas, vienas Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūroje prokuroro pareigybės etatas ir vienas Kelmės rajono apylinkės prokuratūroje prokuroro pareigybės etatas. Panaikinus prokuroro pareigybės etatus minėtuose apylinkių prokuratūrose, buvo įsteigti keturi Kauno apygardos prokuratūroje prokuroro pareigybės etatai bei vienas Raseinių rajono apylinkės prokuratūroje prokuroro pareigybės etatas. 

Prokurorų profesinė sąjunga pritaria ir sveikina iniciatyvas, kuomet yra steigiami nauji prokurorų pareigybių etatai tiek apylinkių, tiek apygardų prokuratūrose, tačiau praktika, kai didžiausius darbo krūvius turinčioje grandyje – apylinkių prokuratūrose - yra naikinami etatai, steigiant naujus etatus aukštesnėse grandyse, yra vertintina neigiamai. 

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011 m. balandžio 15 d. rašte Nr. 17.9.-871 „Teritorinių prokuratūrų ir prokurorų darbo krūvio 2010 m. tyrimas“ yra nurodoma, jog „Kauno apygardos prokuratūros darbo krūvis vertintinas kaip arti žemo (2,1 balo), o Panevėžio – žemiausias – 2,0. Nevertinat to fakto, kad pagrįstų abejonių kelia pats Teritorinių prokuratūrų ir prokurorų darbo krūvio 2010 m. tyrimas, vertinimo kriterijai bei šio tyrimo objektyvumas, tačiau net ir remiantis minėto tyrimo rezultatais nesuprantama, dėl kokių priežasčių steigiami nauji etatai Kauno apygardos prokuratūroje, panaikinus penkis prokurorų etatus apylinkių prokuratūrose.

LR generalinės prokuratūros vadovybė, argumentuodama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (vairuotojų, kurjerių, ūkvedžių, valytojų, informacinių technologijų specialistų) etatų naikinimą, ne kartą viešai tvirtino, jog lėšos sutaupytos panaikinus minėtus etatus bus skirtos naujų prokurorų etatų bei prokuratūros valstybės tarnautojų etatų steigimui.

Generalinis prokuroras D.Valys savo viešuose pasisakymuose nekartą deklaravo, jog optimizavus ūkio srities darbuotojų skaičių, bus sutaupyta lėšų, kurios bus skirtos naujų prokurorų pareigybių etatų steigimui. Generalinės prokuratūros vadovybė vykdydama „reformas“ viešai deklaruoja, jog mažinama aukštesniosios grandies (vadovaujančių) prokurorų ir siekiama sustiprinti tą prokurorų grandį, kuri atlieka realų darbą, – atlieka, organizuoja bei kontroliuoja ikiteisminius tyrimus ir t.t.    

Prokurorų profesinės sąjungos nuomone, prokurorų etatų naikinimas apylinkių prokuratūrose iš esmės neigiamas ir precedento neturintis reiškinys.

Generalinio prokuroro prašome:

  1. Dėl kokių priežasčių LR generalinio prokuroro priimami sprendimai skiriasi nuo jo viešų, aukščiau nurodytų pasisakymų?
  2. Kokiais bei kada atliktais paskaičiavimais buvo nuspręsta Kauno apygardos prokuratūroje įsteigti 4 prokuroro pareigybės etatus prieš tai panaikinus 5 prokurorų pareigybės etatus apylinkių prokuratūrose? Jei tokie buvo, prašome pateikti  minėtus paskaičiavimus.
  3. Prašome pateikti visus dokumentus, susijusius su aukščiau pateiktais klausimais.
  4. Panaikinti 2011-05-10 įsakymo Nr. I-117 I-ą punktą, kurio panaikinti 5 prokuroro pareigybės etatai apylinkių prokuratūrose.

Pažymime, kad gauto atsakymo duomenis PPS naudos bendraudama su kitomis institucijomis, kitoje savo veikloje, todėl laukiame išsamaus ir argumentuoto atsakymo.

Profesinės sąjungos taryba

LR Generalinio prokuroro atsakymas

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.