Pranešimas dėl prokurorų profesinės sąjungos 2015-02-20 susirinkimo

1107_small2015 m. vasario 20 d. Birštone vyko visuotinis Prokurorų profesinės sąjungos susirinkimas.

Pirmininko S.Kasiulio kvietimu prof. hab. dr. Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo universitetas) dėstė gilias ir argumentuotas įžvalgas „Lietuvių tapatybės suvokimas teisėje“. Auditorija turėjo tiek daug diskusinių pastebėjimų vienai profesoriaus E. Aleksandravičiaus minčiai, kad ne kalba, ne papročiai, net ne etninė kilmė, o būtent teisės - Konstitucijos besąlygiškas pripažinimas gali būti skiriamasis ne tik valstybės, bet tautos bruožas, kad vietoje planuoto trumpo pranešimo, diskusija užtruko daugiau kaip valandą. Profesorius E. Aleksandravičius buvo išlydėtas gausiais plojimais, o kiekvienas dalyvis turėjo gerą progą sustiprinti savo tikėjimą teisės viešpatavimu.

Lenkijos Respublikos prokuratūros profesinė sąjungos atstovas, ONKTS prokuroras Grzegorz Giedrys susirinkusiesiems pristatė Lenkijos prokuratūros ir Lenkijos prokuratūros profesinės sąjungos aktualijas, pažymėdamas, kad Lenkijos prokuratūros profesinė sąjunga yra įsikūrusi nuo 1990 m., kad Lenkijoje yra apie 6 000 prokurorų, profesinei sąjungai priklauso apie 1/3, kad profesinė sąjunga nepritaria dabartinio generalinio prokuroro vykdomai politikai ir įvairiomis protesto akcijomis stengiasi atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į prokuratūros problemas. Pažymėjo, kad Lenkijos prokurorai labai norėtų, kad dėl prokuratūros statuso, prokuroro nepriklausomumo ir kitos panašios nuostatos būtų įtvirtintos Konstitucijoje, tačiau to šiandien nėra.

Pirmininkas Stasys Kasiulis, pristatydamas 2014 m. PPS Tarybos ataskaitą pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos pirmieji straipsniai skelbia, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta. Prokuratūroje, kaip valstybės institucijoje, neabejotinai turi būti puoselėjamos demokratiškos tendencijos, darbuotojo kaip asmens nepriklausomumas, jo įtraukimas į institucijos, taigi ir į Lietuvos valstybės kūrimą. Pasidžiaugė, kad būtent mūsų organizacija yra ta institucija, kuri prokuratūroje yra tikroji antidemokratiškoms, prisitaikėlių puoselėjimo tendencijoms oponuojanti ir demokratiškas tradicijas puoselėjanti organizacija. Tai įrodo gaunami kreipimaisi, informacija, kai, tarkime Kaune ar Ukmergėje, Varėnoje ar Šakiuose, Radviliškyje ar Šiauliuose dirbantis prokuroras aukštesniems prokurorams ir LRGP vadovybei išdėsto pastebėtas problemas, ir pripažįsta, kad tik PPS buvimas jį paskatino ir leido tai padaryti. Nuo 2010 metų pabaigos prokuratūroje stebimos antidemokratiškos tendencijos, kai oficialiam vadovybės vykdomam režimui nepritariantys ir tai atvirai nebijantys pasakyti bendruomenės nariai yra įvardinami „vadukais“, kai visais įmanomais būdais stengiamasi sunaikinti opoziciją, kad vadovybė negirdėtų jokios kritikos, o visa valdymo įtaka būtų sukaupta ir vykdoma vadovybei pritariančių asmenų rankose. Tam ir yra profesinės sąjungos atsvara ir tas jaučiamas prokurorų bendruomenėje. Suprantant, kad ne tik prokuratūros bendruomenėje, bet ir institucijose, nuo kurių priklauso prokuratūros neprocesinė veikla svarbu aiškinti tikrąją padėtį, PPS nariai aktyviai bendravo su LR Seimo nariais, lankėsi prezidentūroje, susitiko su šalies vadove ir visur bandė išdėstyti savo požiūrį į prokuratūroje egzistuojančias problemas, paremiant tai konkrečiais pavyzdžiais. Su atskirais Seimo nariais vyksta nuolatinis bendradarbiavimas, ir jei šiai dienai mūsų teikiami įstatymų projektai dar nėra įtraukti į įstatymų projektų sąrašą, tai gautas kitas užtikrinimas, suformuotas supratimas, kad ne tik įstatymų keitimas, bet ir tinkamo asmens parinkimas jų vykdymui yra labai svarbus. Valdančių partijų atstovų dauguma ir dalis opozicijoje esančių parlamentarų aiškiai, nedviprasmiškai ir ne vieną kartą išsakė savo poziciją, kad nepritaria dabartinio generalinio prokuroro vykdomai politikai ir Prezidentei teikiant naują kandidatą į generalinius prokurorus, nepritars nei vienai kandidatūrai, kurie prisistatydami žadės tęsti darbus arba bus iš dabartinio generalinio prokuroro komandos. Bendravimas su politikais leido PPS pasisakyti dėl kandidatų į Atrankos, Etikos ir Atestacijos komisijas, kurie buvo teikiami nuo Seimo ir iš dalies nuo Vyriausybės. PPS, kaip organizacija, dar netapo įsprausta į vienokius ar kitokius „strateginio planavimo“ rėmus, vidinių norminių aktų kūrimą. Tokia galimybė atsiras tik tada, kai organizacija nustos veikti iš idėjos. Šiuo metu PPS organizacijoje iš esmės nėra socialinės diferenciacijos, tikslai nesikeitė nuo pat įkūrimo pradžios, o susiformavę bendravimo ir organizacijos valdymo įpročiai leidžia pasiekti pagrindinius profesinių sąjungų tikslus. Formuojamas požiūris, kad įgyvendinant prokuratūrai pavestas funkcijas, prokuroro savarankiškumas, kūrybiškumas yra vienodai svarbi vertybė, kaip ir nukentėjusiojo, kitų proceso dalyvių asmens teisių apsauga, kad prokurorų karjera nėra asmens reklamos ir nenuoširdžių šypsenų šou. PPS prisideda prie to, kad ne tik formaliai, bet ir realiai kiekvienas prokuroras būtų išgirstas, jaustųsi dalyvaujantis ne tik vykdyme, bet ir institucijos tikslų formavime.

PPS susirinkimas, atsižvelgiant į valiutos pasikeitimą, priėmė sprendimą nežymiai padidinti nario mokestį, apie kurį nariai bus informuoti individualiai.

PPS susirinkime taip pat buvo iškeltas ir į darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl generalinio prokuroro siūlomų Prokuratūros įstatymo projekto dėl prokuroro darbo užmokesčio ir kompensacijos už transporto naudojimą. Buvo priimtas sprendimas, kad įstatymų projektai ir kita pateikta medžiaga, bus išsiųsta visiems PPS nariams, kad PPS nariai – Kolegijos nariai iki trečiadienio gautų pastabas ir pasiūlymus dėl teikiamų projektų.

Į susirinkimo darbotvarkę klausimas dėl PPS kandidato rinkimo į generalinius prokurorus, nebuvo įtrauktas, kai už tokio pasiūlymo įtraukimą į darbotvarkę agitavo tik viena narė.

Po susirinkimo nariai neskubėjo skirstytis namo, vakarieniaudami klausėsi operos solistų atliekamų kūrinių, dalinosi savo patirtimi dėl darbo vietose įgyvendintų puikių idėjų, esamų problemų, dalinosi mintimis, kaip būtų galima stiprinti ir puoselėti bendruomeniškumo idėją ir būtinai pažadėjo dalyvauti kituose profesinės sąjungos organizuojamose renginiuose ir akcijose.

Pagarbiai

Profesinės sąjungos pirmininkas Stasys Kasiulis

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.